Fried cracker “Hogaja”.

english

  

 

 

 

Office & Shop
aza Hamakoshimizu 304-1, Koshimizu chou, Shari County, Hokkaido, Japan Fukutaro Koshimizu-Hokuyo factory